School for Political Studies

 
Hapet thirrja për aplikim në programin e Shkollës Politike (Gjenerata 21)
Diona Kusari
/ Categories: Per SHP

Hapet thirrja për aplikim në programin e Shkollës Politike (Gjenerata 21)

Shkolla Politike është një ndër programet e para të edukimit joformal politik në Kosovë dhe programi më i vjetër që është ende aktiv. Që nga viti 2003, Shkolla Politike implementohet nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike me përkrahjen dhe nën ombrellën e Këshillit të Evropës.

Shkolla Politike e Prishtinës është themeluar me qëllim të fuqizimit të liderëve politikë, ekonomik, social dhe kulturor, për të ndihmuar procesin e tranzicionit të shoqërisë kosovare duke mbeshtetur krijimin e një shoqërie moderne, kulture politike demokratike, përmes ofrimit të një hapësire për dialog dhe shkëmbim ndërmjet liderëve aktualë dhe të ardhshëm, të ardhur nga një sërë sferash. Në një vështrim më të gjerë, puna e Shkollës Politike lidhet me adresimin e deficitit demokratik, sundimit të ligjit dhe çështjes së të drejtave të njeriut.

Pjesëmarrësit e Shkollës janë të përzgjedhur nga një gamë e gjerë grupesh, akterësh dhe organizatash si partitë politike, administrata publike, shoqëria civile, media, grupet minoritare, biznesi dhe akademia.
Fokusi edukativ i Shkollës mund të përshkruhet me idenë e fuqizimit të parimeve dhe praktikave demokratike. Modulet e Shkollës përfshijnë tema si: funksionimi i rendit demokratik me pjesëmarrjen, përfaqësimin dhe gjithëpërfshirjen, qeverisja e mirë, të drejtat e njeriut, politikat e sigurisë, politika e jashtme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, politikat zhvillimore si energjia dhe agjenda e gjelbër, si dhe partitë politike dhe roli i medias.

Çdo vit akademik, shkolla pranon një grup deri në 30 pjesëmarrës të cilët përzgjedhën në bazë të aftësive të tyre profesionale, duke marrë në konsideratë edhe faktorë të tjerë relevantë politik, social, etnik, gjinor, dhe gjeografik. Një numër i konsiderueshëm ish-pjesëmarrësish të Shkollës Politike mbajnë pozita kyçe në jetën politike dhe sociale në Kosovë. Për më tepër, ligjëruesit e Shkollës janë ekspertë të fushave të ndryshme, të përfshirë në proceset politike dhe jetën publike, akademike, përfaqësues institucionesh dhe organizatash, diplomatë dhe gazetarë, vendor dhe ndërkombëtar.


SHKOLLA POLITIKE E PRISHTINËS KA HAPUR KONKURSIN PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE PËR GJENERATËN E NJËZET E NJËT (21).

KUSH MUND TË APLIKOJË?
Kandidatët të cilët mund të aplikojnë për të vijuar programin e Shkollës Politike duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë:

 Përfaqësues nga partitë politike, institucionet publike, mediat, OJQ dhe biznesit;
 Të ketë diplomuar së paku në nivelin Bachelor;
 Njohuria e gjuhës angleze është e obligueshme;
 Të mos ketë tejkaluar moshën 40 vjeçare;
 Qytetarë të Republikës së Kosovës;
 Aktiv dhe aspirues për tu veçuar në fushën e tyre të veprimit.

Përveç kritereve të mësipërme, procedura e përzgjedhjes së përcaktuar nga Shkolla do të favorizojë ata kandidatë të cilët demonstrojnë njohuri dhe gatishmëri për t'u angazhuar aktivisht në programin akademik dhe profesional, si dhe të shprehin qëndrimet e tyre lirshëm, duke i kontribuar debatit konstruktiv. Përzgjedhja finale do të sigurojë përfaqësim të barabartë gjinor dhe gjeografik.
Për të aplikuar, kandidatët duhet të plotësojnë formularin online përmes: http://pips-ks.org/apliko/

Aplikimi duhet të përfshijë:
1. Formularin e plotësuar tërësisht me të dhëna të sakta dhe foton tuaj;
2. Curriculum Vitae (CV);
3. Letër rekomandimi e dedikuar për këtë Program, nënshkruar dhe vulosur nga punëdhënësi ose institucioni të cilin e përfaqësoni;
4. Dëshmia e diplomës.

AFATI PËR APLIKIM ËSHTË DERI MË 12 SHKURT 2023.
Kandidatët që kalojnë fazën e parë do të ftohen për intervistë në zyrat e PIPS-it.

Për vijimin e programit njëvjeçar, kandidatët e përzgjedhur duhet të paguajnë shumën e regjistrimit prej 50 (pesëdhjetë) euro.
Next Article School of Politics
Print
1391 Rate this article:
No rating
Activities on School for Political Studies
 
Seminar II of the School of Politics on Transitional Justice and its Mechanisms

Seminar II of the School of Politics on Transitional Justice and its Mechanisms

15 May 2024

May 2024

In the 2024 edition of the School of Politics, PIPS introduced a seminar focusing on dealing with the past and transitional justice.

This weekend (10-12 May), PIPS held the second seminar of the School of Politics, which was also the inaugural seminar on Transitional Justice. The seminar aimed to shape future leaders to be open-minded and inclusive, engage with policy matters and understand the importance of addressing past conflicts. Participants learned about truth commissions, criminal prosecutions, reparations, and institutional reforms as tools to prevent the recurrence of past injustices. The seminar explored the complexities of addressing historical injustices and balancing accountability with reconciliation.

The activity was made possible with the assistance of the regional project “EU Support for Confidence Building in the Western Balkans”, which is financed by the European Union (EU) and implemented by the United Nations Development Programme (UNDP).

--

(SRB)

U izdanju Škole politike za 2024. godinu, PIPS je uveo seminar koji se fokusira isključivo na suočavanje s prošlošću i tranzicionu pravdu.

Ovog vikenda (10-12. maj) PIPS je održao drugi seminar Škole politike, koji je ujedno bio i inauguracioni seminar o tranzicionoj pravdi. Seminar je imao za cilj da oblikuje buduće lidere da budu otvoreni i inkluzivni, da se bave političkim pitanjima i razumeju važnost rešavanja prošlih sukoba. Učesnici su naučili o komisijama za istinu, krivičnim gonjenjima, reparacijama i institucionalnim reformama kao alatima za sprečavanje ponavljanja prošlih nepravdi. Seminar je istraživao složenost rješavanja istorijskih nepravdi i balansiranja između odgovornosti i pomirenja.

Aktivnost je omogućena uz pomoć regionalnog projekta „Podrška EU za izgradnju poverenja na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

15 May 2024/Author: Diona Kusari/Number of views (709)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
The First Seminar of the Political School (22nd Generation) - Kosovo's Efforts to Strengthen the State in Polycrisis Times

The First Seminar of the Political School (22nd Generation) - Kosovo's Efforts to Strengthen the State in Polycrisis Times

5 April 2024

March 2024

School of Politics (Generation 22) has officially kicked off with the first seminar this weekend! 

From March 22nd to March 24th, the next generation of potential future leaders embarked on an energetic journey during our first seminar. It was a weekend filled with insightful discussions, valuable lessons, and memorable moments that truly summarized the essence of political education and community building. 

Throughout the seminar, the energy was evident, fueled by lively discussions, positive vibes, and meaningful networking opportunities. We are hugely grateful to all our speakers, moderators, and participants for contributing to the success of this seminar.

Below, find some highlights from the first seminar. See you in our next activities with the School of Politics! 

The School of Politics program is supported by the Council of Europe. This seminar of the School of Politics is supported by Konrad-Adenauer-Stiftung Kosovo.

05 April 2024/Author: Diona Kusari/Number of views (776)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Call for Applications: School of Politics Prishtina - 22nd Generation Now Open!

Call for Applications: School of Politics Prishtina - 22nd Generation Now Open!

7 January 2024

January 2023

Embark on a transformative journey with one of Kosovo's pioneering non-formal political education programs! The School of Politics Prishtina, established to empower leaders in political, economic, social, and cultural spheres, is inviting applications for its 22nd Generation. Built on pillars of democracy, human rights, and the rule of law, our program spans from March to November, incorporating seminars, discussions, and lectures that cultivate critical thinking and democratic values. Delve into topics like State and Society, Public Policy, Economics and Politics, Foreign Policy, National Security, Political Parties, and more, shaping the future leaders of Kosovo
07 January 2024/Author: Diona Kusari/Number of views (3921)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
RSS
Application for School for Political Studies opens in November 2021.
18 years of Prishtina School for Political Studies
Around 600 participants
Over 250 lecturers
Over 60 seminars organized
Over 500 lectures held
Over 200 participants attended the World Forum for Democracy
 

Schools of Political Studies Network and Association

 
rrjeti dhe asociacioni
SuperUser Account
/ Categories: Rrjeti dhe asociacioni

rrjeti dhe asociacioni

Prishtina School of Politics is part of the multilateral forums of the Council of Europe's School of Politics Network and the Association of School of Politics.

Schools Network was created by the Council of Europe in 2005 in order to provide a framework for the exchange of information, expertise and practices between the Schools. The network also provides a milieu in which regional and bilateral activities between two or more schools take place. Today Schools of Politics operate in Central, Eastern and South-Eastern Europe, the South Caucasus. Such a wide reach has necessarily increased the need for cooperation, therefore the network offers such opportunity. To find out more about the School Network download the following documen here.

Association of School of Political Studies of the Council of Europe was founded in 2008 by the Directors of Schools of Politics, with the aim of strengthening links, stimulating development and supporting the schools. Equipped with a legal framework, Schools now have a tool that allows the Network to communicate with its own voice.

The Association plays an important role in supporting School Alumni. The Association's website has become a major hub for communication and information for its members, and provides a platform for dialogue and exchange between school graduates and current participants. More information on the Association of School of Political Studies of the Council of Europe can be found at: https://www.schoolsofpoliticalstudies.eu/index.php/en/.

Print
54372 Rate this article:
No rating

World Forum for Democracy

 
The World Forum for Democracy
SuperUser Account

The World Forum for Democracy

The World Forum for Democracy (formerly the Summer University for Democracy) is one of the most important activities of the School of Politics. This event annually brings together in Strasbourg School of Politics of all countries, and in addition, as the program is open to other participants as well.

The themes of the World Forum on Democracy vary from year to year. Until now, participants have had the opportunity to attend editions discussing democracy, power, social cohesion, social inclusion, political elites, the new Europe, the Arab Spring, media gender representation and information.

Prishtina School of Politics has been represented in this event with over 250 participants over the years. The World Forum on Democracy also serves as a platform for sharing experiences and sharing best practices, applied in a variety of contexts. More information about this event can be found at the following link: https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy.

 

Print
54373 Rate this article:
No rating

Testimonials